Ascii Jump

This is first game snippet by TsaTsaTsaa Pretty simple, but neat jumping ASCII game. Tested with Linux and FreeBASIC .16b but should run fine with other OS's too.

NOTE: I recommend to change line 87 to as Sleep 100 to make speed more playable.
Use left & right arrows to move player. Spacebar to jump and ESC to quit. Save both files in same folder, compile game.bas and run. Game uses file: 1.lvl you can find after game file. game.bas

' ASCII-tasoloikka
' """"""""""""""""
' Ensimmäinen FreeBASIC-kokeilu. Saa lyödä.
' Sankari liikkuu nuolista, hyppää välilyönnillä, ESC:llä poistuu
'
' Koodilla saa tehdä mitä lystää
'
' TODO: AMPUMINEN

Option Explicit

' ******** FUNKTIOIDEN ESITTELYT ****************
Declare Function LataaTaso (ladattava As String) As Integer
Declare Sub piirraKehys
Declare Sub piirraTaso
Declare Sub piirraMerkki (nro As Integer)
Declare Sub asetaPiirtoReunat
Declare Sub lueNapit
Declare Sub liikutaOlioita
Declare Sub liikutaSankaria (x As Integer, y As Integer)
Declare Sub tulostaTilastot

' Numeroidaan mahdolliset karttaobjektit
Const TYHJA  = 0
Const PELAAJA = 1
Const ESTE  = 2
Const MORKO  = 3
Const KOLIKKO = 4
Const MAALI  = 5

' Alustetaan pelitaso maksimikokoonsa (200*100)
Dim Shared ptaso(199, 99) As Integer
Dim Shared leveys As Integer
Dim Shared korkeus As Integer

' Katsomissuunta (ampumissuunta)
enum Suunta
 VASEN = 1
 OIKEA
End enum

' Otustyyppi (vihollinen/pelaaja)
Type olio
 x As Integer
 y As Integer
 z As Suunta
End Type

' Vihollisista dynaaminen taulukko
Dim Shared viholliset() As olio
Dim Shared sankari As olio    ' pelaaja
Dim Shared kolikkoja As Integer  ' kolikkojen lkm
kolikkoja = 0           ' aluksi 0

' Kenttätiedosto
Dim taso As String
taso = "1.lvl"

' Ladataan pelitaso
If LataaTaso(taso) = -1 Then
 Print "Tasoa ei saatu ladattua."
 Print "Paina jotakin nappia."
 While INKEY$ = "": WEND
End if

' Piirrettävän tasoalueen reunakoordinaatit ja muutakin
Dim Shared alkuX As Integer, alkuY As Integer
Dim Shared Kaynnissa As Integer
Dim Shared Ilmassa As Integer, hyppyvoima As Integer

Const HYPPYTEHO = 5 ' Tätä säätämällä vaihtuu hypyn korkeus

Ilmassa = 0
Kaynnissa = 1

' Näytön asetus
SCREEN 13

' *** Pääsilmukka ***
Do
 tulostaTilastot 
 piirraKehys
 piirraTaso
 lueNapit
 liikutaOlioita
 Sleep 50
Loop until Kaynnissa = 0

CLS
Locate 13, 16
Color 15, 0
Print "Game Over"
While INKEY$ = "": Wend

SCREEN 0
CLS
END

' ********* FUNKTIOIDEN MÄÄRITTELYT *************

' *** Tasonlatausfunktio
Function LataaTaso(ladattava As String) As Integer

 ' Yritetään avata tiedosto
 If Open(ladattava For Input As #1) Then
  LataaTaso = -1  ' Virhepaluuarvo
  Exit Function
 End if

 Dim silmukkaX As Integer, silmukkaY As Integer
 Dim rivi As String, merkit As String

 ' merkit-muuttujaan mahdolliset karttamerkit samassa järjestyksessä, kun ne on numeroitu ylhäällä
 merkit = " X#@oG"

 ' Tyhjätään pelitaso
 For silmukkaX = 0 To 199
  For silmukkaY = 0 To 99
   ptaso(silmukkaX, silmukkaY) = TYHJA
  Next silmukkaY
 Next silmukkaX

 ' Luetaan tiedostosta tason koko
 Input #1, leveys, korkeus

 ' Käydään lopputiedosto läpi rivi kerrallaan
 For silmukkaY = 0 To (korkeus - 1)
  Line Input #1, rivi

  ' Tarkistetaan, että rivillä oikea määrä merkkejä
  If Len(rivi) <> leveys Then
   LataaTaso = -1
   Exit Function
  End If

  For silmukkaX = 0 To (leveys - 1)
   ptaso(silmukkaX, silmukkaY) = InStr(merkit, Mid(rivi, silmukkaX+1, 1)) - 1
   ' Onko vihollinen/pelaaja/kolikko
   If ptaso(silmukkaX, silmukkaY) = MORKO Then
    ' Kasvatetaan vihollistaulukkoa yhdellä ja asetetaan koordinaatit
    Redim Preserve viholliset(1 To (Ubound(viholliset, 1) + 1))
    viholliset(Ubound(viholliset, 1)).x = silmukkaX
    viholliset(Ubound(viholliset, 1)).y = silmukkaY
    viholliset(Ubound(viholliset, 1)).z = VASEN
   Elseif ptaso(silmukkaX, silmukkaY) = PELAAJA Then
    sankari.x = silmukkaX
    sankari.y = silmukkaY
    sankari.z = VASEN
    ' Tason piirtoreunat kuntoon
    asetaPiirtoreunat
   Elseif ptaso(silmukkaX, silmukkaY) = KOLIKKO Then
    kolikkoja = kolikkoja + 1
   End If
  Next silmukkaX
 Next silmukkaY

 ' Suljetaan tiedosto
 Close #1

 ' Kaikki sujui, palautetaan 0
 LataaTaso = 0

End Function

' *** Kentän reunojen piirto
Sub piirraKehys
 Dim i As Integer, j As Integer
 ' Värin vaihto
 Color 8, 0
 ' Ylä- ja alareunat
 For i = 3 To 24 Step 21
  For j = 2 To 39
   Locate i, j
   Print CHR$(219)
  Next j
 Next i
 ' Sivut
 For i = 2 To 39 Step 37
  For j = 3 To 24
   Locate j, i
   Print CHR$(219)
  Next j
 Next i
End Sub

' *** Tason piirto
Sub piirraTaso
 Dim i As Integer, j As Integer
 ' Ruutuun mahtuu tasosta 36x20 kokoinen pala
 ' joten pitää tehdä pieniä tarkasteluita
 If leveys > 36 Then
  For i = 0 To 35
   If korkeus > 20 Then
    For j = 0 To 19
     Locate 4+j, 3+i
     piirraMerkki( ptaso(alkuX+i, alkuY+j) )
    Next j
   Else
    For j = 0 To korkeus - 1
     Locate 4+j, 3+i
     piirraMerkki( ptaso(alkuX+i, j) )
    Next j
   End If
  Next i
 Else
  For i = 0 To leveys - 1
   If korkeus > 20 Then
    For j = 0 To 19
     Locate 4+j, 3+i
     piirraMerkki( ptaso(i, alkuY+j) )
    Next j
   Else
    For j = 0 To korkeus - 1
     Locate 4+j, 3+i
     piirraMerkki( ptaso(i, j) )
    Next j
   End If
  Next i
 End If
End Sub

' *** Apualiohjelma tason piirron selkeyttämiseksi
Sub piirraMerkki(nro As Integer)
 Select Case nro
  Case TYHJA
   Print " "
  Case PELAAJA
   Color 12, 0
   Print "X"
  Case ESTE
   Color 6, 0
   Print "#"
  Case MORKO
   Color 13, 0
   Print "@"
  Case KOLIKKO
   Color 14, 0
   Print "o"
  Case MAALI
   Color 11, 0
   Print "G"
 End Select
End Sub

' *** Piirtoalueen reunojen asetus
Sub asetaPiirtoReunat
 ' Ensin piirtoalueen vasen raja
 If leveys > 36 And sankari.x > 17 Then
  If (leveys - sankari.x) > 18 Then
   alkuX = sankari.x - 17
  Else
   alkuX = leveys - 36
  End If
 Else
  alkuX = 0
 End If
 ' Sitten yläraja
 If korkeus > 20 And sankari.y > 18 Then
  If (korkeus - sankari.y) > 3 Then
   alkuY = sankari.y - 17
  Else
   alkuY = korkeus - 20
  End If
 Else
  alkuY = 0
 End If
End Sub

' *** Näppiksen käsittely
Sub lueNapit
 Dim uusiX As Integer, uusiY As Integer
 uusiX = sankari.x: uusiY = sankari.y
 Select Case INKEY$
  Case CHR$(255) + "K"    ' Vasen
   uusiX = sankari.x - 1
  Case CHR$(255) + "M"    ' Oikea
   uusiX = sankari.x + 1
  Case CHR$(32)       ' Välilyönti
   If Ilmassa = 0 Then
    hyppyvoima = HYPPYTEHO
    Ilmassa = 1
   End If   
  Case CHR$(27)       ' ESC
   Kaynnissa = 0
 End Select
 liikutaSankaria(uusiX, uusiY)
End Sub

' *** Hirviöiden liikuttelu
Sub liikutaOlioita
 ' Käydään hirviötaulukko läpi
 Dim i As Integer
 For i = LBound(viholliset,1) To UBound(viholliset,1)
  ' Mihin suuntaan menossa
  Select Case viholliset(i).z
   Case VASEN
    ' Voiko liikkua vasemmalle (eli onko edessä seinä tai joutuuko ilman päälle)
    If ptaso(viholliset(i).x-1, viholliset(i).y) = TYHJA And ptaso(viholliset(i).x-1, viholliset(i).y+1) = ESTE Then
     ptaso(viholliset(i).x, viholliset(i).y) = TYHJA
     viholliset(i).x = viholliset(i).x - 1
     ptaso(viholliset(i).x, viholliset(i).y) = MORKO
    Else ' Jos ei voi, vaihdetaan suuntaa
     viholliset(i).z = OIKEA
    End If
   Case OIKEA
    ' Voiko liikkua oikealle (eli onko edessä seinä tai joutuuko ilman päälle)
    If ptaso(viholliset(i).x+1, viholliset(i).y) = TYHJA And ptaso(viholliset(i).x+1, viholliset(i).y+1) = ESTE Then
     ptaso(viholliset(i).x, viholliset(i).y) = TYHJA
     viholliset(i).x = viholliset(i).x + 1
     ptaso(viholliset(i).x, viholliset(i).y) = MORKO
    Else ' Jos ei voi, vaihdetaan suuntaa
     viholliset(i).z = VASEN
    End If
  End Select
 Next i
End Sub

' *** Sankarin liikuttelu tiettyyn kohtaan
Sub liikutaSankaria(x As Integer, y As Integer)
 ' Jos ollaan ilmassa, tehdään temppuja
 If Ilmassa = 1 Then
  If hyppyvoima > 0 Then
   y = y - 1
   hyppyvoima = hyppyvoima - 1
  Else
   y = y + 1
  End If
 End If

 ' Katsotaan, onko tyhjä tai kolikollinen ruutu
 If ptaso(x, y) = TYHJA Or ptaso(x, y) = KOLIKKO Then
  ' Kolikko pois
  If ptaso(x, y) = KOLIKKO Then
   kolikkoja = kolikkoja - 1
  End If
  ' Vanhasta kohtaa sankari pois
  ptaso(sankari.x, sankari.y) = TYHJA
  ' Uudet koordinaatit ja sankari paikoilleen
  sankari.x = x
  sankari.y = y
  ptaso(x, y) = PELAAJA
  ' Uudet piirtoreunat
  asetaPiirtoReunat
  ' Tarkistetaan, ollaanko ilman päällä
  If ptaso(x, y+1) = TYHJA Then
   Ilmassa = 1
  Else
   Ilmassa = 0
  End If

 ' Katsotaan, onko ruudussa mörkö
 Elseif ptaso(x, y) = MORKO Then
  ' Peli loppuu :(
  Kaynnissa = 0
 ' Onko maali?
 Elseif ptaso(x, y) = MAALI Then
  ' Onko kolikot kerätty
  If kolikkoja = 0 Then
   Kaynnissa = 0
  End If
 End If
End Sub

' *** Tilastojen tulostusta
Sub tulostaTilastot
 Locate 1, 2: CLS
 Color 15, 0
 Print "Kolikkoja:";
 Print kolikkoja
End Sub

levelfield 1.lvl

40 30
########################################
#     #              #
#G    # o       o     o #
######  #########   ####    ####
#         #          #
#   @     #          #
#############   ####      ## o #
#          ##     ###  #
#          ###    ####  #
# o  #  #     ####   #####  #
#######  #######  #####  ######  #
#                   #
# o       @           #
#######  ################  ##########
#      o             #
#           #    @  o #
#           #################
#   #############          #
#   #     o #          #
# o #    ###################   #
#######      #    # o #   #
#               @    #
# o    ##############################
#####   #o              #
#o    #              #
#     #      @        #
#   #######   ##############    #
#            #       #
#           o #     X  #
########################################
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.